न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्र :

न्यायिक समितिलाई देहायका विवादको निरुपण गर्ने अधिकार हुनेछ :- (क) आलीधुर, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग, (ख) अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, (ग) चरन, घाँस, दाउरा, (घ) ज्याला मजदुरी नदिएको, (ङ) घरपालुवा पशुपन्छी हराएको वा पाएको, (च) ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, (छ) नाबालक छोरा छोरी वा पति-पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षा दिक्षा नदिएको, (ज) वार्षिक पच्चीस लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधा, (झ) अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुख बिरुवा लगाएको, (ञ) आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, (ट) सँधियारको जग्गा तर्फ झ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानून बमोजिम छोड्नु पर्ने परिमाणको जग्गा नछोडी बनाएको, (ठ) कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापुर्वदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, वस्तुभाउ निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटी पौवा, अन्त्यस्ठी स्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पुर्याएको, (ड) सङ्घीय वा  .......

Key Demographics example data
 • Total Population

  14,392

 • Under 20 Population

  278

 • Above 20 Population

  1,149

 • Sex ratio

  107

 • Total Population

  14,392

 • Under 20 Population

  278

 • Above 20 Population

  1,149

 • Sex ratio

  107

Status of Security Situation
S.N. Crime/Case type Fiscal year Average
2018 2019
1 प्रहरीले स्थानीय नागरिकप्रति शिष्ट व्यबहार गर्ने गरेको छ । - - 0
2 प्रभावितहरुले आत्मविश्वासका साथ प्रहरीमा उजुरीदिन सक्छन् । - - 0
3 समुदायका व्यक्तिहरु समाजमा घटेका अपराधको बारेमा उजुरी दिन उत्सुक र अनुसन्धान प्रकृयामा सहयोगी छन् । - - 0
4 लैगिक हिंसाका घट्नाहरुमा प्रहरीले (महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र) प्रभावकारी सम्बोधन रहेको छ । - - 0
5 लैगिक हिंसाका घट्नाहरुमा न्यायीक समितिले प्रभावकारी सम्बोधन रहेको छ । - - 0
6 समाजमा हुने अपराधमा सुरक्षा तथा न्यायसंग सम्बन्धित निकायहरुले पिडित वा आमसमुदायलाई उजुरी दर्ता गर्न प्रोत्साहित गर्छन् । - - 0
7 प्रहरी र नागरिक विच नियमित अन्तरक्रिया र सञ्चार रहेको छ। - - 0
8 प्रहरी तथा न्यायीक समितिको प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य रहेको छ । - - 0
9 समाजमा हुने हानीकारक सामाजिक मान्यतामा समुदायहरु जानकार छन् । - - 0
10 समाजमा हुने हानीकारक सामाजिक मान्यता विरुद्ध समाजले पहल गरेको छ । - - 0
Quarterly data of police offices located
S.N. Crime/Case type Fiscal year
2018 2019
registered mediation Reffered to Court Reffered to police Pending registered mediation Reffered to Court Reffered to police Pending
1 kidnapping - - - - - - - - - -
2 rape - - - - - - - - - -
3 human trafficking - - - - - - - - - -
4 fraud - - - - - - - - - -
5 Murder - - - - - - - - - -
6 Drug smuggling - - - - - - - - - -
7 Robbery - - - - - - - - - -
8 Cybercrime - - - - - - - - - -
9 Social crimes - - - - - - - - - -
10 physical assault - - - - - - - - - -
Judical Commitee
S.N. Crime/Case type Fiscal year
2018 2019
registered mediation Reffered to Court Reffered to police Pending registered mediation Reffered to Court Reffered to police Pending
1 case one - - - - - - - - - -
2 case two - - - - - - - - - -
3 case three - - - - - - - - - -
4 case four - - - - - - - - - -
5 case five - - - - - - - - - -
Contact Information

नेपालगंज उप-महानगरपालिका

Contact Person : Shobha Shah

Address : नेपालगंज

Telephone : 9858027904

Email : shobha904@gmail.com

Referral Information
No record available